چوبها را باید بصورت تصویر زیر فارسی بر کنید ( F )

و به این صورت باید نهایتا چوبها چیده و به هم متصل شوند


یک آموزش تصویری پیدا کردم که امیدوارم آموزنده باشه